Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Campinglife magazine

Leveringsvoorwaarden Abonnementen en Welkomstgeschenken


1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:
A) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door
RISE MEDIA, Ambachtsweg 57, 1271 AL te Huizen, Kamer van Koophandel nummer: 50193570, hierna ook te noemen "Rise Media" en
B) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken door Rise Media.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Rise Media, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Op verzoek zullen de leveringsvoorwaarden tevens worden toegezonden. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van elk tijdschrift.

1.4 Rise Media garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.7 Rise Media is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.8 Rise Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze leveringsvoorwaarden. 


2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment worden aangevraagd en gaan in per eerstvolgende editie van het magazine.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 Rise Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


3. Welkomstgeschenken
3.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Rise Media raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Rise Media het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

3.2 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. De welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een geschenk tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Rise Media de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Rise Media de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen, mits vooraf duidelijk is gecommuniceerd dat het geschenk geldt zolang de voorraad strekt.

3.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Rise Media kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen

3.4 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. 

4. Duur van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) - automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

4.2 De vervolgtermijn bedraagt maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van het abonnement kan bij de abonneeservice van Rise Media uitsluitend schriftelijk worden opgevraagd via post of e-mail. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van elk tijdschrift.


5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden middels automatische incasso. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het tijdschrift.

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Rise Media gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.4 Een wijziging van de abonnementsprijs (bijv. door gestegen grondstofprijzen of inflatie) wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.


6. Bezorging
6.1 De bezorging van de tijdschriften van Rise Media vindt plaats via Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de abonnee daarover contact opnemen via abonnee@clubcampinglife.nl.

6.2 Bezorging geschiedt uitsluitend op adressen in Nederland. Bezorging in andere landen is niet mogelijk.

6.3 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post.


7. Opzegging van het abonnement
Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode. Daarna wordt deze tot wederopzegging automatisch verlengd. Om een abonnement te beëindigen na de initiële abonnementsperiode, dient de abonnee minimaal 2 maanden voor verschijning van het volgende nummer van het abonnement een schriftelijke opzegging te sturen aan Rise Media. Dit kan per post of per mail. Informatie over de looptijd van het abonnement kan bij de klantenservice van Rise Media worden opgevraagd via post en e-mail. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift. Indien een abonnement tussentijds wordt stopgezet gelden de tarieven voor de losse verkoop en zal dit navenant verrekend worden met de abonnee.


8. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
8.1 Rise Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om:
A) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Rise Media en de abonnee,
B) om een administratie bij te houden van alle abonnees, en
C) om relevante aanbiedingen te doen van Rise Media.

8.2 Rise Media respecteert de privacy van haar abonnees. Gegevens zullen niet doorverkocht worden aan derden.

8.3 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacybeleid van Rise Media.


9. Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk of per e-mail te melden aan Rise Media. Rise Media zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na drie weken bericht sturen aan de abonnee. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van elk tijdschrift.


10. Aansprakelijkheid
Rise Media is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Rise Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Rise Media komt. Rise Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Rise Media geleverd artikel, tenzij Rise Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Rise Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Rise Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Rise Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Rise Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Rise Media. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Rise Media. Rise Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Rise Media is kenbaar gemaakt.

Wanneer de schade later is ontstaan zal Rise Media de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Rise Media aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Rise Media en abonnee. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

©Rise Media